производство на СО2  |   24 / 7 достава
          |   MK EN DE

Течен CO₂

Од природните извори кои што ги поседува Гео Гас

СО2 во садови - боци

Полнење и испорака на СО2 во челични/алуминиумски боци

Сув мраз

СО2 во цврста агрегатна состојба компримиран во пелети

Што е СО2

Јаглероден диоксид (СО2) е безбоен гас, без мирис, со пријатно слабо кисел вкус. Не е токсичен, не гори, и не помага во горењето. Јаглеродниот диоксид во гасна фаза се одликува со поголема тежина во однос на воздухот, релативната густина му е 1,5 (воздух = 1). Овие својства на јаглеродниот диоксид се причина тој да се употребува за противпожарна заштита.  Јаглеродниот диоксид малку се раствора во вода при што реагира со неа образувајки јаглеродна киселина. Таа е непостојана и се разложува во вода. Поради тоа, јаглеродниот диоксид се употребува во газирани и освежителни пијалоци.

Geo Gas co2

Гео Гас ДООЕЛ Скопје

Гео Гас е основана 2011 година како приватна фирма за производство на минерален гас CO2 и разновидни  продукти од него. Локацијата на природниот извор а воедно и нашиот производствен погон се наоѓаат во подножјето на планината Пелистер и округот на пелагонската котлина кај местото наречено ,,Брборник ”…  

Највисок критериум за квалитет

Минералниот гас  произведен од Гео Гас е оценет според највисоките европски и светски критериуми: Coca-Cola Specification (BP – SP – 110) , и е идеален за производство на храна, пијалоци, како и за потребите на пошироката индустрија и медицина.

храна и пијaлоци

индустрија

медицина

Адреса

Гео Гас  ДООЕЛ Скопје
ДТЦ Буњаковец – Кат 1 – локал 32
1000 Skopje

Контакт

Верна и континуирана соработка со нашите клиенти.

MK EN DE

Geo Gas DOOEL Skopje © 2022, All Rights Reserved