Гео Гас производство и испорака на јаглероден диоксид
Geo Gas Co2

Течен CO₂

Од природните извори кои што ги поседува Гео Гас

Geo Gas CO2 Cilinder

CO₂ во садови - боци

Полнење и испорака на CO₂ во челични цилиндри – боци

Сув мраз

CO₂ во цврста агрегатна состојба компримиран во пелети

Највисок критериум за квалитет

Минералниот гас  произведен од Гео Гас е оценет според највисоките европски и светски критериуми: Coca-Cola Specification (BP – SP – 110) , и е идеален за производство на храна, пијалоци, како и за потребите на пошироката индустрија.

храна

пијaлоци

индустрија

Што е CO₂

Јаглероден диоксид (CO₂) е безбоен гас, без мирис, со пријатно слабо кисел вкус. Не е токсичен, не гори, и не помага во горењето. Јаглеродниот диоксид во гасна фаза се одликува со поголема тежина во однос на воздухот, релативната густина му е 1,5 (воздух = 1). Овие својства на јаглеродниот диоксид се причина тој да се употребува за противпожарна заштита.  

Co2

Гео Гас ДООЕЛ Скопје

Гео Гас е основана 2011 година како приватна фирма за производство на минерален гас CO₂ и разновидни  продукти од него. Локацијата на природниот извор а воедно и нашиот производствен погон се наоѓаат во подножјето на планината Пелистер и округот на пелагонската котлина кај местото наречено ,,Брборник ”…  

Адреса

ДТЦ Буњаковец – кат 1 – локал 32
1000 Skopje, C. Македонија