Гео Гас производство и испорака на јаглероден диоксид

CO₂ во челични цилиндри - боци

Гео Гас произведува висококвалитетен CO₂ во челични цилиндри чиј квалитет е потврден од водечката лабораторија во светот SGS Institut Fresenius. Вршиме полнење и испорака на CO₂ во челични садови под притисок, каде што истите се полнат на специјални станици за полнење. Притисокот со кој се полнат садовите варира од 70 – 150 бари според капацитетот, во зависно од садот и стандардот може да биде: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 и 37 килограми.

Филтрирање

Филтрирација на минералниот CO₂ до квалитет од 99,98%

Инсталација

Целокупната цевна инсталација е направена исклучително од не рѓосувачки челик како заштита на продуктот од влијание на други страни тела.

Проверка

Секој сад е проверен и безбеден за понатамошна употреба.

Транспорт

Челичните цилиндри - боци под притисок, се транспортираат со соодветен  транспорт и соодветна дозвола за транспорт на садови под притисок.